Sendikoop Ne Yapar?

Sendikoop, dayanışma ve mücadeleyi bir arada yürüten, emeğin hakkını ararken arzuladığımız adil dünyayı kurmanın yollarını inşa eden bir oluşumdur. Sendikoop, altı alanda faaliyet göstermektedir.

Manevi Dayanışma

Günümüzün rekabetçi dünyası ve çalışma hayatında en çok aranan şey, yaslanacak bir omuz, dert dinleyecek bir muhataptır. Kaygılardan, korkulardan bir nebze uzaklaşma fırsatı verecek, bir parça umut ve huzur bulunabilecek bir ortam. Girişimin ilk ve temel hedefi bu duyguyu inşa etmek ve buna ortam oluşturmaktır.

SENDİKOOP toplumdaki hiyerarşik düzenin yarattığı tahakküm ilişkilerine karşı eşitliği ayakta tutar. Bunu öncelikle kendi üyeleri arasında yapar. Yaşı, cinsiyeti, ırkı, dini, dili, unvanı, mesleği ne olursa olsun tüm üyeler eşittir. Tüm üyeler karar alma süreçlerine ve her türlü faaliyete eşit bireyler olarak katılır. Herkesin eş ve eşit olacağı, kliklerin oluşmayacağı bir zemin oluşturmayı hedefler.

SENDİKOOP, evde, işte, okulda kapitalist sistemin yalnızlaştırıcı düzeninde tek başına mücadele veren üyelerinin birbirlerinden güç ve ilham alabilecekleri bir dayanışma ortamı oluşturmayı hedefler. SENDİKOOP, üyelerinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamaya ve bir birliktelik ruhu oluşturmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirir: Geziler, müzikli eğlenceler, piknikler, kamplar, spor aktiviteleri ve turnuvalar gibi.

Sendikal Mücadele

Sendikoop, geçimini temin etmek için bir parçası olmak zorunda olduğumuz çalışma biçimlerinden doğan adaletsizliklere karşı mücadeleyi hedefler.

Mücadelenin hem gündelik hem teorik bilgi ve tecrübesini üyelerine aktarır. Üyelerini bu alanda geliştirir. Eğitim faaliyetinin yanı sıra işyerlerimizin özgün koşullarına, işverenlerin ve çalışma arkadaşlarının konumlarına göre özel mücadele strateji ve biçimlerini araştırır, üretir ve öğretir. İşyerlerimizde iyi örgütçüler haline gelebilmemiz için deneyimlerimizi paylaşma ve fikir üretme imkanları yaratır. Patronuyla anlaşmazlık yaşayan üyelere hukuki destek verir. Sendikoop, üyelerini bulundukları işkolundaki mücadeleci sendikalarda örgütlenmeye teşvik eder ve bu türden örgütlenmeleri destekler. Mevcut sendikalardan verim alamadığı ve üye sayısının elverdiği sektörlerde resmi sendikalar kurmayı öngörür.

Sendikoop; patronu, hocası, amiri tarafından mağdur edilen, kamusal veya özel alanda patriyarkal şiddete, ayrımcılığa vb. maruz kalan kadın üyelerine, hakkı yenen bir üyemizin başvurmak istediği her meşru mücadele yöntemine (basın açıklaması, sosyal medya kampanyası, işyeri direnişi, grev) tam destek verir. Bu süreçlerde hukuki mücadelenin tüm imkanlarını kullanır.

Kamusal Mücadele

Sendikoop sözün gücüne inanır. Bu yüzden kamusal söz üretmeyi önemser. Kuruluşundan itibaren kamusal alandaki sendikal-siyasal mücadeleye dahil olur. Sendikal-siyasal derken kastedilen şudur: İşçi sınıfının genelinin çıkarlarını savunmak ve geliştirmek için yapılan siyaset. Bu siyaset evvela, çalışma hayatı, sosyal haklar (sağlık, eğitim, barınma, vs.) ve vergi politikaları ile ilgilidir. İşçi sınıfının örgütlenmesi ve hakkını araması için demokratik bir zemin şart olduğundan demokrasi meselesiyle ilgilidir. Sendikop düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğünü savunur.

Sendika asıl olarak işçi sınıfının çıkarlarını savunmaya odaklansa da işçi sınıfının doğal müttefiki olarak gördüğü küçük çiftçileri ve küçük esnafı da gözetir. Onların yaşam ve çalışma koşullarıyla ilgili siyasal meselelere de duyarlıdır.

Sendika girişimi bir siyasal parti değildir. Sadece belli bir siyaseti izleyenlere değil, işçi sınıfının genel çıkarını savunmak isteyen herkese açıktır. Türkiye’de yüzlerce siyasal örgüt ve çevre vardır. Bu girişimin anlamı ve özgünlüğü, yukarıda tarif ettiğimiz türden alternatif nitelikli bir sendikal örgütlenmeyi oluşturma arzusudur.

Çalışma hayatının genelini ilgilendiren önemli gelişmeler karşısında, kendisini söz ve (gücü yettiğince) eylem üretmekle mesul görür. Bu minvaldeki eylemlere ve kampanyalara katılır ya da kendisi örgütler.

Üyelerini çalışma yaşamı ve sendikal deneyimleri üzerine yazmaya ve söz üretmeye teşvik eder. Üyelerini sendikanın faaliyetleri üzerine düşünmeye, tartışmaya ve yazmaya teşvik eder. Bunları hem faaliyetlerin gelişmesi için hem de propagandasının yapılması için yayınlar. İnternet sitesi ve sosyal medyadan bu alanda yayın yapar.

Bir insanın barınma hakkına erişimi için mülk sahibi olmasına gerek yoktur. Kiracılar da yaşadıkları yerde hak ve söz sahibidirler. Sendikoop barınma hakkını güvence altına alan, kamucu, adil ve erişilebilir bir kira politikasını savunur. Kentsel dönüşüm ve rantiyeye karşı kiracıların haklarını savunur.

Genç ve eğitimli olup iş bulamayan ya da güvencesiz işlerde çalışan insanları örgütlemeye yönelik etkinlikler ve kampanyalara özel bir önem verir. Ülkemizdeki genç ve eğitimli işsiz oranı çok yüksektir. Eğitimli ve hayal kırıklığı yaşayan bu dev genç nüfusa ulaşılması, gençler arasında emek hareketinin taban bulabilmesi için kritik önemdedir.

Para Sandığı

Sendikoop’un ihtiyaçları, üyelere işsizlik ve gelir kaybı durumunda maddi destek ve acil ihtiyaç durumunda borç verme için kullanılmak üzere bir para sandığı oluşturulur. Üyelerin zorlayıcı hayat koşulları içinde bir güvenceleri olacak, bankalara olan ihtiyacımızı azaltacak bir dayanışma ekonomisi hedeflenmektedir. Üyelerin katkılarıyla oluşturulacak olan para sandığı, her üyeye, ama özellikle daha çok ihtiyacı olanlara maddi güvence sağlar.

Emek/Zaman Sandığı

Sendikoop emek/zamana ve karşılıklılığa dayalı bir dayanışma ekonomisi kurmayı hedefler. Her üye emek zamana dayalı dayanışma ekonomisinden hem yararlanır hem de elinden ne gelirse bu ekonomiye katkı sunar.

Sendikoop için emek/zaman veren (örneğin mesleki gelişim için ders anlatan, sendika üyelerinin çocuklarının derslerine destek için verilen eğitimlerde eğitmenlik yapan vs.) kişilerin verdikleri emek saatleri kaydedilir.

Sendikoop para sandığı ve emek/zaman sandığı sistemini verimli ve etkin bir şekilde işletebildiği ölçüde uzun vadede bir alternatif ekonomi kurmayı hedefler. Kapitalizm ile belli bir mücadele içinde ve ona alternatif bir dayanışma ekonomisini örgütler. Kısıtlı ölçüde bile olsa bu model hem her üyenin hissedeceği dayanışma ve güven duygusu hem de topluma örneklik etme ve benzer girişimlere ilham verme açısından oldukça anlamlı ve etkili olacaktır.

Gıda Tüketim Kooperatifçiliği

Sendikoop beraber üretmeye ve paylaşmaya önem verir. Bunun örgütlenmiş hali basitçe kooperatifçilik demektir. Günümüzde kooperatifçiliğin kentlerde en yaygınlaşan hali ise gıda tüketim kooperatifleridir. Sendikoop sofralarımızda, doğrudan üreticisinden temin ettiğimiz, daha sağlıklı ve hesaplı ürünleri gönül rahatlığıyla ve birlikte tüketebilmeyi hedefler.

Gıda, sömürüsüz, adil ve görece ekolojik koşullarda üretim yapan küçük üreticiler öncelenerek temin edilir. Böylece büyük sermaye zincirlerine karşı, emek ve üretimini müşterekleştirenler desteklenir. Tüketicilerse aracılara ve spekülasyonlara karşı tüketimden gelen güçleriyle örgütlenerek hesaplı ve adil gıdaya erişmiş olurlar. Aynı zamanda yabancılaştığımız üretim süreci ve üreticilerle bir yakınlık kurulması sağlanır. Sendikoop üretim kooperatifleri kurmayı da hedefler: Özel ders, avukatlık, araştırma, grafik tasarım, nakliye ve tadilat kooperatifleri ya da üyelerin gıda ihtiyaçları için bir tarım işletmesi.